Đảng bộ xã Triệu Ái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối Năm 2017

Thứ hai - 21/08/2017 16:13
Vừa qua, Đảng ủy xã Triệu Ái đã tổ chức "Hội nghị Ban Chấp hành Mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017"; đồng thời tổ chức "Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, khóa XII".
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải - HUV, Chánh án tòa án nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy, cùng 125 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ xã; Cấp trưởng, cấp phó UBMTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; cán bộ công chức; Trưởng trạm y tế, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ Hợp tác và Giám đốc HTX trên địa bàn xã tham dự hội nghị.
Sáng ngày 11/8/2017 đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị, Đồng chí Lê Tiến Quốc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 với một số nội dung chính như sau:
Về tình hình kinh tế - xã hội phát triển khá ổn định. Tổng giá trị các ngành sản xuất đạt 60,05 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề hoạt động khá ổn định.
Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng đạt 436,6 ha đạt 75%; về chăn nuôi  Tổng đàn gia súc hiện có: 1.040 con, trong đó Đàn trâu: 80 con. Đàn bò: 960 con (tỷ lệ bò lai đạt 52%); Đàn lợn có: 1.320 con; trong đó lợn nái: 750 con; Đàn gia cầm: 30.000 con (giảm 5.000 con), các loại cây trồng khác đều đạt năng suất cao hơn trước; tổng thu ngân sách địa phương trên 2 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, công tác chính sách, công tác vận động xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội luôn được quan tâm, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Về xây dựng cơ bản, được cấp trên quan tâm, có nhiều công trình được triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình Trạm Y tế xã, Cầu dân sinh Cha niên...
Về công tác chính trị - tư tưởng được đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII, gắn với chuyên đề về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình và tổ chức ký cam kết cải tiến, đổi mới tác phong lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách.
Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ, Bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Kế hoạch tổ chức diễn đàn“Vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, Đảng viên để ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến nay có 11/11 chi bộ đã tổ chức Đại hội thành công.
Công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng Đảng ủy tập trung rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xã giai đoạn 2020 - 2025; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020.
Lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Hội CCB và Công đoàn cơ quan xã, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp.
Công tác kết nạp Đảng viên mới được tăng cường, 6 tháng đầu năm kết nạp được 08 Đảng viên. Tổ chức lễ trao Huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 12 Đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường đã tiến hành kiểm tra giám sát được 4/5 cuộc.
Công tác dân vận của Đảng được đẩy mạnh tập trung hướng về các khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Qua giám sát được Đoàn đánh giá cao.
Công tác nội chính đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu ngân sách, trong  đầu tư xây dựng cơ bản luôn thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch của chính quyền theo quy định. Chỉ đạo các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản tiến hành kê khai tài sản theo quy định.
Về hoạt động của chính quyền trong 6 tháng đầu năm HĐND xã đã tiến hành tổ chức 02 kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, quy chế và luật định. Trong đó họp 01 phiên bất thường để bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 -2021;
UBND xã thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành và hoạt động của UBND, thực hiện tốt chức năng QLNN trên các lĩnh vực KT-VHXH-ANQP, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức triển khai kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, các chủ trương của cấp trên. Giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, không gây phiền hà đối với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, dân chủ cơ sở theo pháp lệnh 34 trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri, các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương đã được đưa ra lấy ý kiến cử tri trước khi trình HĐND thông qua.
Hoạt động mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Huy động tốt Quỹ "vì người nghèo", "Quỹ tình nghĩa"...
Các hội quần chúng hoạt động khá tích cực; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và nguyên tắc "Tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật". Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức phòng chống thảm họa thiên tai, hiến máu nhân đạo.
Qua 1 ngày tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), thành công. Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2017, trong 06 tháng cuối năm, đồng chí Phan Bá Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, qua đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè thu; tổ chức tổng kết công tác PCTT&TKCN và triển khai phương án năm 2017, triển khai phương án sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018. Tập trung triển khai xây dựng vùng nguyên liệu dứa. Chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẩu giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020; Khai giảng năm học mới 2017-2018. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, đạt chỉ tiêu đề ra; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” và viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Chỉ đạo tổ chức diễn đàn, lồng ghép đưa vào sinh hoạt chi bộ "Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, Đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trong toàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển Đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân Vận khéo”, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thúy An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây